_

علی عزیزی

سمت سازمانی: مدیر مالی

آدرس ایمیل : a.azizi@parsmaniista.com

شماره همراه سازمانی: 9053575588-98+