_

امیرحسین زاهدی

سمت سازمانی: مدیر تدارکات

آدرس ایمیل : a.zahedi@parsmaniista.com

شماره همراه سازمانی: 9053575580-98+