_

ساخت سازه بتنی کانتینر ها مخابراطی سایت ایرانسل اهواز

طراحی و پیاده سازی، ساخت تاسیسات برقی، شبکه ای و صفحه بندی

بهره بردارایرانسل
محل پروژهاهواز
کارفرماماموت تلکا
تاریخ انعقاد1392/08/08
تاریخ اتمام1392/09/16