_

مقاوم سازی بعثت فداییان

 

 

طراحی و پیاده سازی، ساخت تاسیسات برقی، شبکه ای و صفحه بندی

بهره بردارشهرداری تهران
محل پروژهتهران
کارفرمارامان
تاریخ انعقاد1394/03/20
تاریخ اتمام1394/09/30