_

بازسازی سوله انبار کفش دیجیکالا

 

طراحی و پیاده سازی، ساخت تاسیسات برقی، شبکه ای و صفحه بندی

بهره برداردیجیکالا
محل پروژهتهران
کارفرمانوآوران فن آوازه
تاریخ انعقاد1399/8/26
تاریخ اتمام1399/11/30