_

مقاوم سازی پل فتح دپو

 

طراحی و پیاده سازی، ساخت تاسیسات برقی، شبکه ای و صفحه بندی

بهره بردارشهرداری تهران
محل پروژهتهران
کارفرمارامان
تاریخ انعقاد1394/05/01
تاریخ اتمام1394/09/30