_

پروژه ساخت و بازسازی دفتر مرکزی 1

طراحی و پیاده سازی، ساخت تاسیسات برقی، شبکه ای و صفحه بندی

بهره بردارپارس مانی ایستا
مکانتهران
کارفرماپارس مانی ایستا
تاریخ انعقاد
تاریخ اتمام