_

پروژه احداث ساختمان مهرشهر 1

طراحی و پیاده سازی، ساخت تاسیسات برقی، شبکه ای و صفحه بندی

بهره بردارشخص حقیقی
مکاناهواز
کارفرماشخصی
تاریخ انعقاد
تاریخ اتمام