_

مجید قاسمی

سمت سازمانی: مدیر پروژه osp

آدرس ایمیل : m.ghasemi@parsmaniista.com

شماره همراه سازمانی: 9050760463-98+