_

مریم بهادری

سمت سازمانی: مدیرحسابرسی

آدرس ایمیل : m.bahadori@parsmaniista.com

شماره همراه سازمانی: 9053575591-98+