_

محسن حبیبی

سمت سازمانی: مدیرعامل

آدرس ایمیل : m.habibi@parsmaniista.com

شماره همراه سازمانی: 9353434952-98+