_

مسلم دیدار

سمت سازمانی: مدیر فنی مهندسی

آدرس ایمیل : m.didar@parsmaniista.com

شماره همراه سازمانی: 9353434863-98+