_

رضا قادی

سمت سازمانی: مدیر راهبردی

آدرس ایمیل : r.ghadi@parsmaniista.com

شماره همراه سازمانی:9053561367-98+