_

پروژه های تاسیسات برقی، مکانیکی و تجهیزات

پروژه بازسازی و تجهیز انبار

مکان پروژه: شیراز

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه اجرای تاسیسات برق و جریان ضعیف سازه مزنین مرکز پردازش  دانش 1

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: دیجیکالا

پروژه تجهیز و نوسازی مرکز کال سنتر

مکان پروژه: تهران، بابل

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه گسترش و نوسازی اورژانس و آزمایشگاه

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: بیمارستان فوق تخصصی آریا

پروژه احداث سـازه کندانسورهای مرکـز مخابراتـی

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: همراه اول

پروژه تجهیزات و اجرای عملیات عمرانی، تسیسات برقی، مکانیکی وکنترلی مخازن سوخت مرکز مخابراتی

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: شرکت همراه اول

پروژه تامین و اجرای  سیستم های سوخت رسانی و اطفای حریق مرکز مخابراتی

مکان پروژه: تبریز

بهره بردار: شرکت همراه اول

پروژه تامین و نصب تاسیسات و مکانیکی و سیستم هوشمند سوخت رسانی، مرکز مخابراتی

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت همراه اول

پروژه تامین  اجرای گاز اطفاء حریقتجهیزات مخابراتی

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل