_

درباره ما

پارس مانی ایستا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ بعنوان یک شرکت سهامی خاص با هدف ارائه خدمات زیرساختی در حوزه های عمرانی، مخابراتی ، تاسیسات برقی – مکانیکی و تامین تجهیزات مورد نیاز کارفرمایان تاسیس شد. در آغاز فعالیت شرکت ، با سازماندهي تيم هاي اختصاصی فني و اجراي اثربخش پروژه ها در ابعاد هزينه، كيفيت و زمان توانسـتیم دوره رشـد سازمانـي خـود را با موفقيت طي كنیم كه در اين راستا، با تالش در اجـراي كـامل استانـداردهاي بيـن المللـي و رعایت الزامـات خاص كارفرمايان به نتایح مطلوبی دست یافتیم. پس از آن با فراهم نمودن زيرساخت هاي الزم از يك سو و توسعه دانش و شايستگي پرسنل از سوی دیگر، موفق به انجام پروژه هایی در زمینه های طراحی، اجـرای ابنیه، زیرساخت هـای مخابراتـی و بیمارستانـی، تاسیسـات برق و مکانیک، محوطه سـازی ، بازسازی ، دکوراسیــون داخلــی ، مقاوم ســازی، انجام پروژه هـای شهـری ، تامین تجهیزات ، و غیـره در نقـاط مختلــف کشــور شــدیم.
در طول این سالها دریافتیم که ما به عنوان خانواده ی پارس مانی نه تنها به دلیل حضور گرم و صمیمی همکاران پرتالش و حمایتگرمان، امکان رشد و پیشرفت روز افزون خواهیم داشت، بلکه همراهی کارفرمایان رضایتمند از پروژه های سپرده شده که در مرور زمان به دوستان این خانواده تبدیل میشوند، اثر غیرقابل انکاری در رسیدن به اهداف به ظاهر بلندپروازانه ولی دست یافتنی ما دارند.
پس رسم ما شد که قدردان همکاران و همراهانمان باشیم تا در این عرصه با هم به آنچه برازنده ی ماست دست یابیم.

_

ماموریت

یکی از مهمترین ارکان سیاست کاری شرکت فنی مهندسی پارس مانی ایستا ،فرآیند تامین یا خرید اقالم و تجهیزات مورد نیاز برای فازهای متعدد یک پروژه است. در پرتو این رکن حیاتی ،دغدغه اصلی دپارتمان بازرگانی داخلی با رصد کردن دقیق وضعیت ساخت پروژه و تالش جهت تامین به موقع مواد و اقالم مورد نیاز با بهترین کیفیت و در کوتاهترین زمان ممکن به محل اجرا می باشد.

_

چشم انداز

دستیابی به رتبه برتر در كسب رضايتمندي كارفرمايان پروژه ها در بين پيمانكاران مرتبط و هم طيف ميباشد.

_

اهداف

نـوآوری هـای فنـاوری در حـال تغییـر شـکل دادن و بهبـود تمـام جنبـه هـای زندگـی مـا هسـتند. اشـتیاق مـا بـرای تبدیـل ایـده و بینـش بـه راه حـل، پـروژه هـای زیربنایی رادگرگون می کنند.ما تجربه های گسـترده در هر بخش را با تخصص پیشرو در بازار و ابزارها و تکنیک هـای جدیـدی ترکیب می کنیم تا پروژه ها و زیرسـاخت هـا را بـه محیط های بهتر و پایدارتر برای همگان تبدیل کنیم.مـا بـه دنبـال خلـق یـک اکوسیسـتم مهندسـی جامـع هسـتیم کـه بازرگانـی و تکنولـوژی را در بـر گیرد و پیشـبرد و ایجاد پیچیده ترین پروژه ها را محقق سـازد.
بـر ایـن باوریـم کـه در پرتـو ایـن هـدف ،کارفرمایـان و مشـتریان مـا بـه رضایتـی کامـل دسـت یابنـد.

 

_

گواهینامه ها

 • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
 • گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • گواهینامه سیستم مدیریت HSE
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • سیستم مدیریت محیط زیست
 • گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران
 • گواهینامه فعالیت های مخابراتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
_

دستاورد ها و جوایز

 • Huawei Best DC Delivery Partner
 • Huawei Best Innovation
 • Huawei Outstanding Capability Improvement Partner
05
06
جوایز